Friday, June 14

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
……………………………………………………………………………………………………………….
วิสัยทัศน์
ศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ศาสตร์แห่งปัญญา
องค์ความรู้จากการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และผลผลิตจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สร้างความยั่งยืน มั่นคงให้ท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………….
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
๒. สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน
๓. เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยบริการวิชาการที่เข้มแข็ง
๔. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
๕. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม
มุ่งเน้นคุณธรรม                     = ยึดมั่นการทำงานด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
มุ่งนำคุณภาพ                        = ส่งมอบผลงานที่ดีกว่ามาตรฐาน
มุ่งสร้างคุณค่าสังคมสันติสุข      = สร้างสังคมสันติสุข และพอเพียงในท้องถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร
S-M-I-L-E
S = Soul (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ)

M = Master (มีความเป็นมืออาชีพ)
I = Integrated (ทำงานร่วมกับผู้อื่น)
L = Learning (เรียนรู้ตลอดเวลา)
E = Ethic (มีจริยธรรม)
……………………………………………………………………………………………………………….