Tuesday, September 21

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
……………………………………………………………………………………………………………….
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิจัย บรูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน
ผลิตคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกลมีความสามารถในการแก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมจริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่ารวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
……………………………………………………………………………………………………………….
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้มีปณิธานน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญามีโลกทัศน์กว้างไกลมีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
วิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่รวมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุขรวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนาทํานุบํารุงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทยอันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลองค์กรและสังคม
……………………………………………………………………………………………………………….