Tuesday, September 21

สำนักงานวิทยาเขต

 

ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
นางสุวิมล หงษาวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนิษฐา ช้างลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายมารุตม์ อินตาโสภี
นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ)
นางสาวชนากานต์  สิงห์เรือง
นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการพัสดุ
นายชนาเมธ เครือษา
นักจัดการงานทั่วไป
นายปิยะภัทร มื่งชวัญ
สถาปนิก
นางไพลิน หยัดน้ำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี