สำนักงานวิทยาเขต

 

ดร.คชามาต ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
นางสุวิมล หงษาวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นายวรรณสัน นวลงาม
นักวิชาการพัสดุ
นายมารุตม์ อินตาโสภี
นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ)
นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายชนาเมธ เครือษา
นักจัดการงานทั่วไป
นายประกอบ ดวงมาก
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวผกาภรณ์ ทรัพย์เสือ
นักวิชาการพัสดุ