สำนักงานวิทยาเขต

 

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
นางสุวิมล หงษาวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ็ญพิชญา แก้วหนองยาง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายมารุตม์ อินตาโสภี
นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ)
นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายชนาเมธ เครือษา
นักจัดการงานทั่วไป
นายประกอบ ดวงมาก
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายปิยะภัทร มื่งชวัญ
สถาปนิก
นางสาวผกาภรณ์ ทรัพย์เสือ
นักวิชาการพัสดุ