สำนักงานวิทยาเขต

 

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน
รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
นางสุวิมล หงษาวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนิษฐา ช้างลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายมารุตม์ อินตาโสภี
นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ)
นางสาวชนากานต์  สิงห์เรือง
นักทรัพยากรบุคคล
นายชนาเมธ เครือษา
นักจัดการงานทั่วไป
นายปิยะภัทร มื่งชวัญ
สถาปนิก
นางสาวชลิสา พูลแสง
นักวิชาการพัสดุ
นางไพลิน หยัดน้ำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี