Browsing: ข่าวภายใน

ข่าวภายใน

ข่าวภายใน
ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 **หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี…

ข่าวภายใน
กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “อู่ไทเกมส์”

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “อู่ไทเกมส์” วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวภายใน
กำหนดการพิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 14 (ปีที่ 14)

กำหนดการพิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (ปีที่ ๑๔) และถวายทุนการศึกษา ครั้งที่ ๘ โดยคณะนายทหาร จปร. ๑๗ “ฝนแรก” และครอบครัว วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ…

ข่าวภายใน
รองอธิการบดี ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

ข่าวภายใน
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตารจารย์  “พระเทพปริยัติเมธี ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

1 2 3 13