ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และขอเชิญผู้มีจิจศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดให้มีการสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา –๑๙ (COVID – 19) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก ๑ เดือน เป็นวันที่ ๑ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กําหนดให้วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จํานวน ๒ วัน

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอถวายมุทิตา พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)ป.ธ. ๖,, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์” ในสาขาสังคมศึกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป **รายละเอียดทั้งหมด ตามประกาศที่แนบไว้

รายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ —– ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง/สำเนา มาแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และมารายงานตัวภายในกำหนด —– ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรายงานตัว   https://drive.google.com/open?id=1aUxmZpJ43Fcn1vFFLUdGrNwGVN2LRZwD —– หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) ผอ.บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016 —–