ประกาศเรื่องการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศเรื่องการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกท่านเข้าประชุมในศุกร์ที่ ๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานีจามรีวิทยาลัยและนักศึกษาประจำสำนักงานต่าง ๆ , วิทยาลัยกีฬา, วิทยาลัยอาทิตย์อุทัยและคลังบริการฯ , แร่, เหมืองแร่มหาจุฬากทม.   ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุตามระเบียบของมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒  รายละเอียดรูป / ท่านใดชำระค่าลงเรียนเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าระดับการลงเรียนหลังกำหนดต้องไม่เกินครึ่งวันจากวันครบกำหนดวันลงทะเบียน ไม่แจ้งให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤ หมายเหตุ – ค่าปรับลดลงส่งหลังกำหนดวันละบาท (ตามข้อลดค่ามาตรฐานหรือลาดทัณฑ์ (หน้าสาม) ระดับปริญญาตรีร้อยละค – สามารถยื่นเรื่องผ่อนแรงค่าลงส่งให้แล้วโดยไม่เกินกำหนดวันสุดท้ายของ วันลงทะเบียน ดาวน์โหลด