boss60_01

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ลำดับการเข้ารับประสาทปริญญา ๒๕๖๒

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ลำดับการเข้ารับประสาทปริญญา ๒๕๖๒

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…