:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
คู่มือนิสิต ปบส. 2556
ประกาศเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
:14/10/57
กำหนดการและรายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดตัวนักกีฬาโซนภาคเหนือ
:14/10/57
 
ประกาศนัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่(เลื่อน!)
:07/10/57
:26/09/57
:17/09/57
:17/09/57
 
:05/09/57
:29/08/57
คัดตัวนักกีฬา มจร โซนภาคเหนือ
:17/10/57
:25/08/57
MCU ชาละวันเกมส์
:05/10/57
:25/08/57
:12/09/57
:26/08/57
:20/08/57
:08/08/57
:15/08/57
:07/08/57
:01/08/57
:05/08/57
:31/07/57