:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
คู่มือนิสิต ปบส. 2556
แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
:03/07/57
รายงานผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2555
:03/07/57
 
ข้อบังคับ มจร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2555
:01/07/57
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ทั้ง 3 ฉบับ
:26/06/57
ตารางสอนระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
:23/06/57
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3
:20/06/57
 
:20/06/57
:24/07/57
:25/07/57
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "การพัฒนาศักยภาพการสอนฯ"
:22/07/57
:25/07/57
คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
:08/07/57
:08/06/57
:23/06/57
:18/05/57
:05/06/57
:09/05/57
:27/05/57
:24/04/57
:20/05/57
:21/02/57