:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
คู่มือนิสิต ปบส. 2556
ดาวน์โหลด ใบ บฑ. แบบคำร้องต่าง ๆ
:23/01/58
กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
:22/01/58
 
ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการ...
:20/01/58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
:16/01/58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
:12/01/58
:06/01/58
 
ประกาศสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
:15/12/57
:12/01/58
:26/12/57
:23/12/57
:26/12/57
:28/11/57
:11/12/57
:27/11/57
:03/12/57
:13/11/57
:19/11/57
:27/10/57
:09/11/57
:29/08/57
:17/10/57