**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
directcampus2
กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3
ขอเชิญโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ (3rd MCU CONTEST) สามารถสมัครได้แล้วตั้งวันนี้เป็นต้นไป....
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท -​ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท -​ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนด และกรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบก่อนเข้าสอบ 30 นาที **หากมีข้อสงสัยประการใด  โทร. บัณฑิตศึกษา 095-3530929 087-7319199 083-4883016 091-8433942

เปิดภาคเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต)

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี – พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแนะนำอาจารย์ประจำหลุกสูตร และแนะนำสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดนิติศาสตร์ ฯลฯ – รศ.วินัย ล้ำเลิศ…

ประชุมอาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวกิจกรรม

เปิดภาคเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต)

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี – พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแนะนำอาจารย์ประจำหลุกสูตร และแนะนำสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดนิติศาสตร์ ฯลฯ – รศ.วินัย ล้ำเลิศ…

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมอาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์