**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒(MCU Congress II)
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒(MCU Congress II) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วที่ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ (point down)
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ข่าวภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์…

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนใหม่ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ **ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง FACEBOOK :…

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[ดาวน์โหลด] บัญชีเรียกชื่อนิสิต ปริญญาโท , ปริญญาเอก

[ดาวน์โหลด] บัญชีเรียกชื่อนิสิต ปริญญาโท , ปริญญาเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 (บรรพชิต) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 11 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา…

แนะแนวการศึกษา วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นำโดย พระครูนิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แนะแนวให้ความรู้การศึกษา ณ วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี