**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒(MCU Congress II)
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒(MCU Congress II) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วที่ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ (point down)
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ข่าวภายใน

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา…

พิธีสรงน้ำขอพรรองอธิการบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาศเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลด เอกสารจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

> สรุปร่างแผนพัฒนา > แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 > การแปลงแผนฯสู่การปฏิบัติ > การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ > กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ > ทบทวนโครงสร้างแผนกลยุทธ์ > ตารางแผนปฏิบัติการ > ตารางความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษา วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นำโดย พระครูนิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แนะแนวให้ความรู้การศึกษา ณ วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี