เวบไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome , Firefox
:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
 หน้าหลัก    ประวัติวิทยาลัย    ผู้อำนวยการ    คณะผู้บริหาร    หน่วยงาน    สาขาวิชา    หลักสูตร   บุคลากร   ติดต่อ   ศิษย์เก่า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ขอประกาศห ยุดการเรียน การสอน เนื่องในงานสอบบาลีสนามหลวง : 18/02/57
 
   
ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์อบรมให้ความรู้นิสิตก่อนออกปฎิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง นุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2557

วันที่ : 27 มีนาคม 2557
   
ภาพการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557

วันที่ : 25 มีนาคม 2557
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557


วันที่
: 25 มีนาคม 2557
   
ภาพการอบรมให้ความรู้นิสิตก่ารอบรมให้ความรู้นิสิตก่อนออกปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 60 ประจำปี 2557 เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมอนออกปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 60 ประจำปี 2557

วันที่ : 15 มีนาคม 2557
   
แนะแนวโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ธีระพันธ์ เชิญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชากา ร ออกแนะแนว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนา คพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2557
 
แนะแนวโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ธีระพันธ์ เชิญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชากา ร ออกแนะแนว ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2557
   
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ธีระพันธ์ เชิญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ตำบลบ้างแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2557
 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ธีระพันธ์ เชิญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ ออกแนะแนว ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557

วันที่ : 30 มกราคม 2557
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ พระนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๕๓ รูป/คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วันที่ : 29 - 30 มกราคม 2557
   
- - - o - - -
ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษา เรื่อง ผลการสอบเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโท
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2556
ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพการศึกษา... :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา
ภาษาอังกฤษกับประชาคมอาเซียน/บทบาทท่าทีของประเทศไทย... :: ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย... :: พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.
วิธีคิดหลักการพุทธศาสนาสู่ทัศนะพุทธปรัชญา... :: ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ถอนพิษประเทศไทย ถอนใจจากความรุนแรงและเกลียดชัง... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของสันติวิธี... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พลังสันติภาพของศาสนาคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร... :: พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที และคณะ
1
 
ศูนย์บัณฑิตศึกษา
งานวิจัย/บทความ
ดูผลการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม
 
:: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ::
:: 999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 ::
:: โทร.056-219999 ::
Updated : 3/06/2013