ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
**ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙....
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๖/๒๕๕๙
แต่งตั้ง พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เป็น “รักษาการรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

**ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ…

งานฉลองครบรอบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์  นำโดย – ดร.สมบัติ นวลละออ – อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ – อาจารย์พูลลาภ จันทร์เฉลิม – อาจารย์ศศิกานต์ วิทยโชคกิตติคุณ – อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น…

กำหนดการ โครงการปรับพื้นฐานความรู้นิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ โครงการปรับพื้นฐานความรู้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานตัวนิสิตใหม่ 2559

**ให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย นำมาวันรายงานตัว ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ…

**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**