**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๖/๒๕๕๙
แต่งตั้ง พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เป็น “รักษาการรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

กีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ ครั้งที่ 5 “เจ้าพระยาเกมส์”

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ ครั้งที่ 5 “เจ้าพระยาเกมส์” โดยมีคณะนักกีฬาจากวิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร เข้าร่วมทำการแข่งขัน โดยมีพลตรีบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า และรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2559

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มจร…

ข่าวกิจกรรม

กีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ ครั้งที่ 5 “เจ้าพระยาเกมส์”

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ ครั้งที่ 5 “เจ้าพระยาเกมส์” โดยมีคณะนักกีฬาจากวิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร เข้าร่วมทำการแข่งขัน โดยมีพลตรีบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า และรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2559

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มจร…