**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
กำหนดการวันประสาทปริญญา มจร ๒๕๖๐
กำหนดการวันประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่.....
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต (คฤหัสถ์) ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง

วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยอาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ และนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต (คฤหัสถ์) ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การออกปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิต…

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา **หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อที่อาจารย์ประจำสาขาวิชาโดยตรง หรือ โทร.056-219970 (บัณฑิตศึกษา)

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต (คฤหัสถ์) ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง

วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยอาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ และนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต (คฤหัสถ์) ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การออกปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิต…

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์