**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๖/๒๕๕๙
แต่งตั้ง พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เป็น “รักษาการรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

พิธีหล่อพระพุทธเมตตา หล่อพระเจดีย์พุทธคยา พระพุทธศรีสัพพัญญู

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และประชาชนชาวนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธเมตตา หล่อพระเจดีย์พุทธคยา พระพุทธศรีสัพพัญญู องค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส วันจันทร์ที่…

ประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปี 2559

วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปี 2559 โดยมี พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรยรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ “โครงการพระธรรมทายาทพัฒนาสังคม” ให้แก่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม…

ข่าวกิจกรรม

พิธีหล่อพระพุทธเมตตา หล่อพระเจดีย์พุทธคยา พระพุทธศรีสัพพัญญู

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และประชาชนชาวนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธเมตตา หล่อพระเจดีย์พุทธคยา พระพุทธศรีสัพพัญญู องค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส วันจันทร์ที่…

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปี 2559

วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปี 2559 โดยมี พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรยรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ “โครงการพระธรรมทายาทพัฒนาสังคม” ให้แก่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม…