**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
directcampus2
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตารจารย์
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....
ข่าวภายใน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตารจารย์  “พระเทพปริยัติเมธี ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค 4 พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดและสนับสนุนกิจกรรมการประกวด “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ (3rd MCU CONTEST)” โดยมีโรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวดกิจกรรม โดยจัดประกวดการแข่งขันทั้งหมด 3…

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ตารางสอน ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ้กที่รายชื่อเพื่อดาวน์โหลด ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา