**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
boss60_01
รองอธิการบดี ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตารจารย์
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....
ข่าวภายใน

ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 **หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี…

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด ระดับภาค งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ

ประกาศผลการประกวด ระดับภาค งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ (3rd MCU Contest) **ทีมชนะเลิศแต่ละรายการ จะได้เป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมประกวดกิจกรรมฯ ระดับประเทศในวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560

เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560 แสดงธรรมเทศนาโดย พระครูโกวิทย์วชิรคุปต์ (พระอาจารย์เข็มเพชร) วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560 โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ .

ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 **หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี…