:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
คู่มือนิสิต ปบส. 2556
ประกาศ กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
:24/02/58
ประกาศสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
:21/02/58
 
ประกาศสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
:16/02/58
ประกาศขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุม ศธ 057
:13/02/58
ประกาศตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
:28/01/58
ดาวน์โหลด ใบ บฑ. แบบคำร้องต่าง ๆ
:23/01/58
 
กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
:22/01/58
:20/02/58
:27/02/58
:20/02/58
:25/02/58
:19/02/58
:11/02/57
:31/01/58
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
:11/02/57
:12/01/58
:26/12/57
:23/12/57
:26/12/57
:28/11/57
:11/12/57