**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
boss60_01
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "MCU Congress II" ประเด็น “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649

ค่ายจิตอาสา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ส่งมอบห้องสมุดคุณธรรม อุปกรณ์การศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตค่ายจิตอาสา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดยผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา/ประธานชมรมค่ายจิตอาสา ส่งมอบห้องสมุดคุณธรรม อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนครุณศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.onbnews.com/post/14739

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ (วันที่ 3/3)

คณะผู้บริหารนำโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะที่ ๑๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ศิริวิช…

ดาวน์โหลด เอกสารจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

> สรุปร่างแผนพัฒนา > แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 > การแปลงแผนฯสู่การปฏิบัติ > การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ > กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ > ทบทวนโครงสร้างแผนกลยุทธ์ > ตารางแผนปฏิบัติการ > ตารางความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และโรงเรียนโกรกพระ

21 กุมภาพันธ์​ 2561 แนะแนว​การศึกษา ทีม 1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดย​ อ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ ประธาน​หลักสูตร​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานและตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทีม 2 โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดย อ.อนงค์นาฏ…