**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้
ข่าวภายใน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 1. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” 2. ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโสภา อบสิน ดำรงตำแหน่ง “รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์” 3. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์…

ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง…

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…

ประชุมอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” โดยนายชัยโรจ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562…

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…