มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีประกาศเรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลงเป็นบางพื้นที่แล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียนการการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม/โครงการ