**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๖/๒๕๕๙
แต่งตั้ง พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เป็น “รักษาการรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาแนวใหม่ THAILAND 4.0”

กราบนมัสการ/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ รปศ. บริหารการศึกษา นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารฯ รุ่น 2 รุ่น 3 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาแนวใหม่ THAILAND 4.0” บรรยายโดย นายบุญส่ง เพ่งผล อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2559 โดยมีพระพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พันเอกเกรียงชัย อนันตสาน…

โครงการ “การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล”

วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล Project for Buddhism Tipitaka Propagation to Worldwide บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล” ภายใต้การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย พระเทพปริยัติเมธี,…

ข่าวกิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2559 โดยมีพระพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พันเอกเกรียงชัย อนันตสาน…

ข่าวประชุม/อบรม

โครงการ “การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล”

วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล Project for Buddhism Tipitaka Propagation to Worldwide บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่สู่สากล” ภายใต้การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย พระเทพปริยัติเมธี,…