**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ข่าวภายใน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 1. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” 2. ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโสภา อบสิน ดำรงตำแหน่ง “รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์” 3. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์…

ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง…

ปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติวิปัสสนนากัมมัฏฐาน

ด้วย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีกำหนดการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ และเพื่อให้การจัดโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดพิธีปฐมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของนิสิตในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี…

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ประธานกรรมการ หร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ ,…

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

แนะแนวการศึกษาประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยทีมงานอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิต ออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ทีม 1 นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ…