index

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6000๐ โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันปัญจนิยามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ผู้รับมอบอำนาจ […]

กิจกรรม/โครงการ