**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๖/๒๕๕๙
แต่งตั้ง พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เป็น “รักษาการรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่  23-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อช่วงบ่าย วันศุกร์ที่ 20…

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649

ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อช่วงบ่าย วันศุกร์ที่ 20…

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์