**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ข่าวภายใน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ …วิทยาเขตนครสวรรค์… – พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร – พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ – ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต – ผศ.ดร.ศิริโรจน์…

ประชาสัมพันธ์

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน เข้าพิธีสืบชะตา ปล่อยปลา ในช่วงพิธีใหญ่ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  พิธีย่อย ปล่อยปลาทุกวันที่…

โครงการ “พ่อพบลูก ครั้งที่ ๑”

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ “พ่อพบลูก ครั้งที่ ๑” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต/นักศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน…

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ประธานกรรมการ หร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ ,…

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และ ประธานสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และ ประธานสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นำโดย พระครูนิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แนะแนวให้ความรู้การศึกษา ณ วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี