งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
2
2
S__68993161
S__68993161
ป้ายต้อนรับ-2564
ป้ายต้อนรับ-2564
904Header
904Header
ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66 สามารถติดต่อขอรับ “ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 31…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565…

Read More