**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**
กำหนดการวันประสาทปริญญา มจร ๒๕๖๐
กำหนดการวันประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่.....
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑....

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๙๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ๑.นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๒.นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.นายทรงเกียรติ เม่นสุรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ…

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560 (ปีการศึกษา 2559)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ…

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการ “การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)” หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธี และบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาเขตนครสวรรค์ กับการก้าวไปสู่การศึกษานานาชาติ” ร่วมการอภิปรายวิชาการเรื่อง “มาตรฐานบัณฑิตศึกษา กับความท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”…

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ )

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560 (ปีการศึกษา 2559)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ…

ข่าวประชุม/อบรม

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการ “การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)” หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธี และบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาเขตนครสวรรค์ กับการก้าวไปสู่การศึกษานานาชาติ” ร่วมการอภิปรายวิชาการเรื่อง “มาตรฐานบัณฑิตศึกษา กับความท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”…