คู่มือ ฉันดีมีสุข “พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs”

วีดิทัศน์ โครงการฉันดีมีสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs ผลิตโดย : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดคู่มือ >> คู่มือฉันดีมีสุข 2560  

แนะนำนิสิตระดับปริญญาตรีในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเวบ

แนะนำนิสิตระดับปริญญาตรีในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเวบ http://regweb.mcu.ac.th/ ขอบคุณ ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

การนำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

ผลงานนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” วันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รับชมย้อนหลัง บันทึกวีดีโอ สัมมนาทางวิชาการ “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” 14 ถึง 15 พฤศจิกายน 2558

รับชมย้อนหลัง บันทึกวีดีโอการสัมมนาทางวิชาการ “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” โดย นอ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค นักวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ช่วงที่ 1 – 8(จบ) ช่วงที่ 1/8 ช่วงที่ 2/8 ช่วงที่ 3/8 ช่วงที่ 4/8 ช่วงที่ 5/8 ช่วงที่ 6/8 ช่วงที่ 7/8 ช่วงที่ […]