ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่อยู่ : ๙๙๙  หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐
โทร. ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘-๙ มือถือ. ๐๘๓๙๙๒๔๗๘๗, ๐๘๑๔๑๔๑๔๐๙
ที่ตั้ง