นางสาวพิมพ์กมล เฉลิมสมบูรณ์โชติ

นางสาวพิมพ์กมล​  เฉลิมสมบูรณ์​โชติ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ​การ​ รักษาราชการ​แทน​ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ การศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ร้อยตำรวจเอกบุญชู ฉัตรารักษ์

ร้อยตำรวจเอกบุญชู ฉัตรารักษ์ ตำแหน่ง : รอง สวป.สภ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาที่จบ – พุทธศาตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) พธม มจร นว.  

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับการศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ – พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร้อยตำรวจเอก ดร.สมปอง  ขวัญพุทโธ

ร้อยตำรวจเอก ดร.สมปอง  ขวัญพุทโธ ตำแหน่ง : อาจารย์ (สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ระดับการศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ – พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร้อยตำรวจตรี ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล

ร้อยตำรวจตรี  ดร.อธิคม  เรียมศรีสกุล ตำแหน่ง : รองสารวัตร ฯ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจำชุดมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ – พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์  08-1953-4597