ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระดับการศึกษาที่จบ
– พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย