Author: ณฐพัชร์

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่   ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี    (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

Read More

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตรุ่นที่ 67 ครั้งที่ 1/2565 มจร อนุมัติ ป.ตรี (1/2565) (google.com) ภาพตัวอย่าง

Read More

รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลสอบประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ – เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี (mcu.ac.th)

Read More

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาตราจารย์” ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://reg.mcu.ac.th/?p=8339

Read More

เมื่อวาน ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดย ผศ.ดร. ศิริโรจน์ นมเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

Read More

กองอำนวยการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ทีมงานเลขานุการฯ เปิดระบบให้ทดสอบ ก่อนสอบวัดผลเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒/๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๑ และนิสิตเทียบโอนรหัส ๖๓ ทุกส่วนจัดการศึกษา) โดยนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบฯ เพื่อทำการเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ที่ ระบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ มจร (ตามส่วนจัดการศึกษาของตน) กดที่ลิ้งค์ https://exam2.mcu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.      ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ itskill.mcu.ac.th

Read More