Author: ณฐพัชร์

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้

Read More

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read More

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read More

การปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ก่อนออก บริการสังคม รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้นที่ ๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น ห้อง ๔๑๐๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสุธีธรรมบัณฑิต, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วย ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต / รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายบริหาร และ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา /พระครูนิวุตถ์ประชากร ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิชาพุทธฯ/โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อคับมหาวิทยาลัย และ การดำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และวิธีการดำเนินการระบบ ปฏิบัติศาสนกิจ และระบบบริการสังคม ทั้งนี้การปฐมนิเทศในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ปว.น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงมิถุนายน 2576 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

Read More

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกใน วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

Read More

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

Read More

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันให้กำลังใจนิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬานิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Read More