Author: ณฐพัชร์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้  

Read More

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ อาจารย์ รศ.บุญเรือง อินทวรันต์ ที่ได้จากลูกหลาน มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยวัย 91 ปี เมื่อเวลา 19.45 น. ของวันที่ 18 พ.ค. 2566 ณ บ้านพักส่วนตัว ด้วยอาการสงบ พรุ่งนี้ (19 พฤษภาคม 2566) จะตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 8 วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

Read More

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ / เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และพลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และกองทัพภาคที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันด้านการศึกษา ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3  พร้อมความร่วมมือในการเขียนตำรา วิจัย อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูล งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสาร และวัสดุทางวิชาการอื่น ๆ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖  

Read More

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน (วันสงกรานต์) และวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชย) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิซาการ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน (วันสงกรานต์) และวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชย) เป็นวันหยุดราชการ

Read More

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติให้วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการ

Read More

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐3/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาสมคอนสตรัคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

Read More

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่🔎 https://lookerstudio.google.com/s/uVKamXCMYds

Read More

วันนี้ที่ 4 เมษายน 2566 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระรามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ********************* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มอบหมายให้ ๑ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ๒ ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี ๓ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ ๔ นายจักรี บัวยา เข้ารีวมพิธีดังกล่าว *********************

Read More