Author: ชาคริต

การสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔- และความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประกาศนียบัตร (ป.บส.)                      วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)                        วันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ – อาทิตย์)      วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Read More

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ————————- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink 👉👉 https://forms.gle/ReSgvUmEiYJ6TPxQ7 🛡สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOM 📍ห้องที่ 1 zoom.us/j/6766961123 📍ห้องที่ 2 zoom.us/j/9998248047 🌐มีวุฒิบัตรให้สำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังบรรยาย 📺สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

Read More

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION เรื่อง การพิจารณามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาแล้ว มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๓๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๕๖ (๒) โดยมีข้อแนะนำคือ ๑. ห้องสมุด ควรจัดหาหนังสือกฎหมายที่เป็นปัจจุบันมาไว้เพิ่มเติมและให้จัดเรียงหนังสือตามหัวข้อวิชากฎหมายเป็นหมวดหมู่ เพื่อนักศึกษาและอาจารย์สามารถค้นคว้าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ๒. ให้จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับในการมาศึกษาต่อในชั้นเนติบัณฑิตด้วย ๓. ไม่ควรจัดแผนการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านรับภาระการสอนมากจนเกินไป ๔. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

Read More

ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยผ่าระบบออนไลน์ Zoom Meeting ID: 988 993 3546 Join Zoom Meeting Link: https://zoom.us/j/9889933546

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6000๐ โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันปัญจนิยามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘/๑๐ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๗-๓๖๐๐ โดย นางสาวบุษบา  ใจสร้างสรร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด” ฝ่ายหนึ่งกับ ทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมมือกัน เพื่อทำการวิจัยและร่วมพัฒนาโครงการและนวัตกรรมเตาเผาขยะชุมชนร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ตามลิ้งเว็บไซด์ด้านล่างนี้ http://www.nbc.mcu.ac.th/

Read More

แจ้งรหัสประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 รายชื่อนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 1 รายชื่อนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 1 รายชื่อนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 1 รายชื่อนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๋์ ปี รายชื่อนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ปี 1 รายชื่อนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (เสาร์-อาทิตย์) รายชื่อนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์) รายชื่อนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต) รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร ป.บส.1

Read More

ยินดีต้อนรับ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ๑. ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล จาก ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกรรมการ ๒. ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นกรรมการ ๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร จาก มจร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ ๔. ผศ.สุพิมล ศรศักดา จาก มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นกรรมการ ๕. ผศ.สุทธิดา พ่วงเฟื่อง จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต ของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ในการนี้ขอกราบเรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ตามวัน เวลา ดังกล่าวทางออนไลน์ Google Meet https://meet.google.com/pzg-dfia-hev

Read More

น้องๆ นิสิต มจร อย่าลืมเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวให้สมบูรณ์นะครับ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 การกรอกประวัตินิสิตออนไลน์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ลิ้งค์เข้าไปกรอกประวัติส่วนตัว https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp https://youtu.be/OZTAm1_0-m4

Read More

ตารางสอนสาขา ดาวน์โหลด ปริญญาเอก-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ปริญญาเอก-สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด ปริญญาโท-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ปริญญาโท-พุทธบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด ปริญญาโท-สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ดาวน์โหลด ปริญญาโท-รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปี 1 ดาวน์โหลด ปริญญาโท-รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ปี 1 ดาวน์โหลด

Read More