ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และขอเชิญผู้มีจิจศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

นิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66

แจ้งนิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66 สามารถติดต่อขอรับ “ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดให้มีการสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา –๑๙ (COVID – 19) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก ๑ เดือน เป็นวันที่ ๑ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กําหนดให้วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จํานวน ๒ วัน

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอถวายมุทิตา พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)ป.ธ. ๖,, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์” ในสาขาสังคมศึกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วันที่ 26 สิงหาคม 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.

โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

พุทธอุทยานนครสวรรค์ ขอเชิญท่านและคณะร่วมพิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ห้อง ๔๑๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์