Author: ณฐพัชร์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาภัทรประสิทธ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังนครสวรรค์

Read More

รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Read More

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

Read More

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

Read More

กองอำนวยการสอบ การสอบเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 —————————– กำหนดการรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 65 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 – 20 กรกฎาคม 65 กำหนดการสอบ : 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. มีเวลา 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เริ่มเข้าทำการสอบ —————————– การลงทะเบียนสอบ : https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=16 —————————– ปฏิทินการสอบ : https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=98 —————————– อบรมก่อนสอบ(Course Outline) : https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=124 —————————– ห้องสอบ : https://itexam3.mcu.ac.th/ https://itexam4.mcu.ac.th/ https://itexam5.mcu.ac.th/ —————————– ตรวจสอบห้องสอบของตนได้ที่ : https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=104 —————————– ผลสอบ : https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=381 —————————– โดยสามารถดูรายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้

Read More

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาสัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตังนี้

Read More

ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา ดาวน์โหลด นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ภาคเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด ปบ.ส ดาวน์โหลด สังคม (4ปี) ชั้นปีที่ 5 ดาวน์โหลด

Read More

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

Read More