ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- จึงออกประกาศมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ขึ้นทะเบียนบัณทิตรุ่นที่ 66 ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 59.. ทุกรูป/ทุกท่าน

แจ้งว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 66 ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 59.. ทุกรูป/ทุกท่าน สามารถเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณทิต ตามคู่มือที่แจ้งด้านล่างนี้ คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์                      ดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอน นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๖๓

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต รุ่น ๒) ดาวน์โหลด นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต รุ่น ๓) ดาวน์โหลด

สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องนัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร,ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ (๒๒๐๙) วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอน(การเรียนภาคฤดูร้อน เสาร์และอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๖๓

สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑     ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒     ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓     ดาวน์โหลด รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒     ดาวน์โหลด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยายเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย