ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีประกาศเรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลงเป็นบางพื้นที่แล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียนการการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป. และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้จัดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา […]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๒๔ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี) ฉายา สุโชโต นามสกุล สุขแจ่ม อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ […]

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ภ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหงจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสุกัญญาณัฏฐ นามสกุล อบสิน อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), บธ.ม. […]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุสาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ) ฉายา โชติธมฺโม นามสกุล สิทธิอินทร์ อายุ ๕๕ พรรษา […]

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

เรียน/เจริญพร ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้เข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (division sign) ๑.)เวลา ๐๙.๐๐ น. อบรมก่อนสอบ (ตามลิงค์ https://meet.google.com/syy-gnnk-zti) ๒.)เวลา ๑๓.๐๐ น. […]

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ เท่านั้น – หากพ้นกำหนดการชำระเงิน นิสิตจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อนได้ – การสอบเป็นแบบระบบออนไลน์ (e-testing) ตามตารางสอบ