Author ชาคริต

กิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์…

กิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระราชวชิรเมธี,…

ข่าวมหาวิทยาลัย

กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มพิธีบวงสรวงเวลา ๐๖.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น.…

กิจกรรม/โครงการ

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการในเขตโซนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังบรรยายพิเศษ…

กิจกรรม/โครงการ

ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย , อาจารย์อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ , อาจารย์สุกิช เขียวพฤกษ์ , อาจารย์พูนลาภ…

กิจกรรม/โครงการ

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์…

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำเเหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพเเละบริหารทั่วไป

1 2 3 61