พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานีจามรีวิทยาลัยและนักศึกษาประจำสำนักงานต่าง ๆ , วิทยาลัยกีฬา, วิทยาลัยอาทิตย์อุทัยและคลังบริการฯ , แร่, เหมืองแร่มหาจุฬากทม.   ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุตามระเบียบของมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒  รายละเอียดรูป / ท่านใดชำระค่าลงเรียนเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าระดับการลงเรียนหลังกำหนดต้องไม่เกินครึ่งวันจากวันครบกำหนดวันลงทะเบียน ไม่แจ้งให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤ หมายเหตุ – ค่าปรับลดลงส่งหลังกำหนดวันละบาท (ตามข้อลดค่ามาตรฐานหรือลาดทัณฑ์ (หน้าสาม) ระดับปริญญาตรีร้อยละค – สามารถยื่นเรื่องผ่อนแรงค่าลงส่งให้แล้วโดยไม่เกินกำหนดวันสุดท้ายของ วันลงทะเบียน ดาวน์โหลด

ตารางสอนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ดาวน์โหลด ตารางสอนปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด ตารางสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ตารางสอน ป.บส ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9-13 ธันวาคม 2563

9-13 ธันวาคม 2563 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 ธ.ค. 63 เปิดปาฏิหาริย์สวดมนต์ทางวิชาการทั้งวัน 10-11 ธ.ค. 63 โลตัสหาดใหญ่ 12-13 ธ.ค. 63 อ ** ติดตามการเข้ารับปริญญา ** 10 ธ.ค. 63 ซ้อมใหญ่ (8.00-18.00 น.) 12 ธ.ค. 63 รับจริง (12.00 […]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓