Author ชาคริต

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) และมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่…

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษ​ณ​์​ ว/ด/ป : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ เวลา :  ๐๙ . ๐๐…

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)…

1 2 3 64