Author ชาคริต

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตคณะสงฆ์ภาค ๔ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ “4th MCU CONTEST” อ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร www.krupra.net สมัครเข้าร่วมประกวด https://krupra.net/mcucontest2562/register/index.php…

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑.นักวิชาการการเงินและบัญชี (การเงิน) จำนวน ๑ อัตรา ๒.นักวิชาการการเงินและบัญชี (บัญชี) จำนวน ๒ อัตรา

ข่าวประชุม/อบรม

ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ข่าวมหาวิทยาลัย

กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ก่อนสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น “ติวฟรี ” โดยกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยสแกนผ่าน…

ข่าวกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี…

ข่าวมหาวิทยาลัย

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)…

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐…

ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1 2 3 56