ภาวะผู้นาของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง)

ภาวะผู้นาของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) LEADERSHIP APPLYING THE FOUR GHARAVASA-DHAMMAS OF YOUTHS : A CASE STUDY LOMSAK WITTHAYAKHOM SCHOOL, PHETCHABUN PROVINCE รายละเอียด

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดย พระสักชัย จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี)

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดย พระสักชัย  จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี) THE SATISFACTION OF PEOPLE TOWARDS THE SERVICE APPLYING THE FOUR SANGAHAVATTHUS OF NAKON SAWAN MUNICIPALITY รายละเอียด

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง)

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  โดย พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง) THE OPINION OF TEACHERS TOWARDS THE ADMINISTRATION APPLYING GOOD GOVERNANCE OF ADMISTATORS OF SECONDARY SCHOOLS IN BANPHOTPHISAI DISTRICT,NAKHONSAWAN PROVINCE รายละเอียด  

ศึกษาวิธีสร้างแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน โดย พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี)

ศึกษาวิธีสร้างแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน โดย พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี) A STUDY OF MOTIVATION ESTABLISHMENT TECHNIQUES PERCEIVED FROM THE BUDDHA’S TEACHINGS METHODS รายละเอียด

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (อาสนะทอง)

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์  วรสกฺโข (อาสนะทอง) THE SANGHA ADMINISTRATIVE ROLES IN CHUMSAENG DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE รายละเอียด    

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระจรุณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี)

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระจรุณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี) AN ADMINISTRATION WITH GOOD GOVERNANCE OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : A CASE STUDY OF LUMPAYON SUB-DISTRICT, TAKFA DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE รายละเอียด

การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำตามหลักพุทธธรรม โดย เทิดทูนวิศิษฏ์ สังข์สะณา

การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำตามหลักพุทธธรรม โดย เทิดทูนวิศิษฏ์ สังข์สะณา A STUDY OF SOLVING PROBLEMS ABOUT MAKING REPEATED MISTAKES ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLES รายละเอียด 

การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นายภิรมย์ บุญยิ้ม

การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นายภิรมย์ บุญยิ้ม A STUDY OF MARRIAGE ENGAGEMENT CRITERIA IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURE รายละเอียด

กระบวนการสร้างความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท นางสาวเกตุมณี พรมเถื่อน

กระบวนการสร้างความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท นางสาวเกตุมณี พรมเถื่อน THE PROCESS OF COMPREHENSION ON SICKNESS ACCORDING TO THERAVADA BUDDHISM รายละเอียด

การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นางสาวสุภาพร พรมเถื่อน

การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นางสาวสุภาพร พรมเถื่อน A STUDY OF THE CONCEPT OF THE PERFECTION ON SELF – DETERMINATION IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURE รายละเอียด