การศึกษาวิเคราะห์หลักกัลยาณธรรมสำหรับการดำรงชีวิต ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดย พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์)

การศึกษาวิเคราะห์หลักกัลยาณธรรมสำหรับการดำรงชีวิต ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดย พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์)
AN ANALYTICAL STUDY ON VIRTUOUS CHARACTERISTICS FOR LIVING., PERCEIVED FROM THE BUDDHIST TEXTS.

รายละเอียด