ภาวะผู้นาของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง)

0

ภาวะผู้นาของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง)
LEADERSHIP APPLYING THE FOUR GHARAVASA-DHAMMAS OF YOUTHS : A CASE STUDY LOMSAK WITTHAYAKHOM SCHOOL, PHETCHABUN PROVINCE

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: