ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดย พระสักชัย จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี)

0

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดย พระสักชัย  จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี)
THE SATISFACTION OF PEOPLE TOWARDS THE SERVICE APPLYING THE FOUR SANGAHAVATTHUS OF NAKON SAWAN MUNICIPALITY

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: