ศึกษาวิเคราะห์หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระมหาจรรยา จนฺทสาโร (ลินลา)

ศึกษาวิเคราะห์หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระมหาจรรยา จนฺทสาโร (ลินลา)
AN ANALYTICAL STUDY OF THE SUPREMACY FROM THERAVADA BUDDHISM

รายละเอียด