การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายพัสดุ) และนายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงิน) ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ยุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน ในระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย […]

เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

๓๐ สิงหาคม​ ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวณฐยา ราชสมบัติ​ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และนายธนา เทียน​จิตรา​เพ็ชร​ นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND อาคารพระพรหม​บัณฑิต​ วิทยาลัยพุทธศาสตร์​นานาชาติ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ อ.วังน้อย​ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการในเขตโซนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังบรรยายพิเศษ “ระบบบริหารงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. และ บรรยาสยพิเศษ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพุทธ” โดย ดร.อำนาจ บัวศิริ […]

สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และรศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง “สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI” ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

ประชุมจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  

อบรมและให้ความรู้นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง

โครงการอบรมและให้ความรู้นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง โดย ผศ.ดร.อานนท์​ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​นิสิต, ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​,ผอ.ทรงเกียรติ์ เม่น​สุวรรณ​ผู้​อำนวยการ​ส่วน​สนับสนุน​วิชาการ​ และ นางสาวชฎา​ภัทร​ เปี่ยม​อินทร์​ นักวิชาการ​ศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเรียน​หลวงพ่อ​คูณ​ ปริ​สุ​ท​ฺ​โธ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมีพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมอบรม ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” โดย รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และ ช่วงบ่ายบรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย” โดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาท ข้อคิด คติธรรม แก่ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าทีู่่้เข้าร่วมประชุมผ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้การตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ […]

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

19 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ สานเสวนาในหัวข้อ “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ