Browsing: สำหรับนิสิต

ข่าวรับสมัครนิสิต

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ๋ำจุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ สภานิสิต และกิจการนิสิตวิทยาเขตนครสววรรค์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมพระอาจาราย์วิเชียร ปุญฺญาคโม เจ้าอาวาสวัดบ่อพยอม นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่3 นำโดย ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะสภานิสิตสโมสรนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ระเบียบวิธีการวิจัยชั้นสูง ทางพระพุทธศาสนา ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี วิทยากรบรรยาย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ -…

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด สาขาวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์-ภาคเสาร์ อาทิตย์ ดาวน์โหลด รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคเสาร์ อาทิตย์ ดาวน์โหลด สาขาวิชานิติศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชานิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ป.บส. ดาวน์โหลด…

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย เปิดระบบให้นิสิตเข้าทำการทดสอบ สอบออนไลน์ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2566 E-TESTING เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนในการเข้าทำทดสอบ เพื่อสร้างความคุ้นชินกับระบบสอบ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2566

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ปริญญาปี ดาว์นโหลด ปริญญาตรี ๑ สาชาพระพุทธศาสนา สาขาสังคมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ๒ สาชาพระพุทธศาสนา สาขาสังคมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์…