Browsing: สำหรับนิสิต

ข่าวรับสมัครนิสิต

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกใน วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.…

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันให้กำลังใจนิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬานิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 🌿 📍แจ้งวันเปิดทดสอบระบบ🌿 รายวิชาข้อสอบกลาง เทอม 2/2567 สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 🧿ตรวจสอบรายชื่อ🧿 👇👇👇👇👇👇👇👇👇💻👨‍🏫👩‍🏫📱 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง 2/2566 (google.com)

ตารางสอบ ตารางสอบปี 1 ดาวน์โหลด ตารางสอบปี 2 ดาวน์โหลด ตารางสอบปี 3 ดาวน์โหลด ตารางสอบปี 4 ดาวน์โหลด ตารางสอบ นิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต) ดาวน์โหลด ตารางสอบ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ดาวน์โหลด ตารางสอบ…

deneme bonusu วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี    (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ…