ดาวน์โหลด คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านแบบ E-Book > คลิ้ก!! ดาวน์โหลด > คลิ้ก!!  

ประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป **รายละเอียดทั้งหมด ตามประกาศที่แนบไว้

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา 1) พธ.ม. พระพุทธศาสนา 2) ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา 6) รป.ม. […]

รายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ —– ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง/สำเนา มาแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และมารายงานตัวภายในกำหนด —– ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรายงานตัว   https://drive.google.com/open?id=1aUxmZpJ43Fcn1vFFLUdGrNwGVN2LRZwD —– หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) ผอ.บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016 —–

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ….. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนด และโปรด นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ….. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ …. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป …. **รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ….. วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๔๑๐๑ อาคารเรียนใหม่ …..

การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)