Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๙…

การปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ก่อนออก บริการสังคม รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้นที่ ๑ อาคารเรียนรวม…

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ปว.น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงมิถุนายน 2576 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกใน วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.…

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันให้กำลังใจนิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬานิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์