นิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66

แจ้งนิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66 สามารถติดต่อขอรับ “ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น 

คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน

คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา 1) พธ.ม. พระพุทธศาสนา 2) ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา 6) รป.ม. […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะทำการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 16.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 085-7338201 (ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย) , 082-6069685  

การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ระดับปริญญาตรี -อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ ….. ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก -อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา ….. หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก ….. ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1VdylPCTW0s_IMWuKVm6EDziZ5YbIv1Ud สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

…….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …….. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงินพร้อมแนบใบเสร็จมาที่ >> https://forms.gle/mAp2d2rfxKwmHSxs9  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) และมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่ : อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร. 056-219998-9 , 082-6069685 , 085-7338201 

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓