Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง…

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0968203369 นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน เข้าพิธีสืบชะตา ปล่อยปลา ในช่วงพิธีใหญ่ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  พิธีย่อย ปล่อยปลาทุกวันที่…

1 2 3 4