Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ๋ำจุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ศฝ.นศท.มทบ.31 ได้ใช้พื้นที่สนามกีฬาของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นสถานที่สวนสนาม วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม 2566 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงานขึ้น ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอเชิญชวนให้ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ จัดสวดมนต์ร่วมกันทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น ส่วนกลาง ณ อาคารวิปัสสนาธุระชั้น ๒…

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ สภานิสิต และกิจการนิสิตวิทยาเขตนครสววรรค์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมพระอาจาราย์วิเชียร ปุญฺญาคโม เจ้าอาวาสวัดบ่อพยอม นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่3 นำโดย ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะสภานิสิตสโมสรนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอถวายความอาลัย พระอาจาราย์วิเชียร ปุญฺญาคโม เจ้าอาวาสวัดบ่อพยอม นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 มรณภาพด้วยอาการอันสงบด้วยโรคประจำตัว ท่านใดประสงค์ร่วมฟังสวดอภิธรรม ที่วัดบ่อพยอม

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง กับ ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์และครอบครัวนาสุริวงศ์ ที่ได้สูญเสียคุณพ่อสมาน นาสุริวงศ์ขอดวงวิญญาณคุณพ่อสมาน นาสุริวงศ์ จงสู่สุคติภพด้วยเทอญ.

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ระเบียบวิธีการวิจัยชั้นสูง ทางพระพุทธศาสนา ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี วิทยากรบรรยาย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ -…