ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาก่อสร้างหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วย E-Bidding

….. ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …..