Browsing: Uncategorized

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตนำนิสิตคือ นางสาวยุพา นิยมวนากร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ณ ศาลากลาง ชั้น ๕…

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ๑. นิสิตระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี…

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุ…

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นั้น เพื่อเป็นกระบวนการต่างๆ ตามกฎหมาย ความทราบแล้ว…

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียน การการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการ สอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ตามลิ้งเว็บไซด์ด้านล่างนี้ http://www.nbc.mcu.ac.th/

เรียน/เจริญพร ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้เข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (division…

รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ เท่านั้น – หากพ้นกำหนดการชำระเงิน นิสิตจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อนได้ – การสอบเป็นแบบระบบออนไลน์ (e-testing)…

9-13 ธันวาคม 2563 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 ธ.ค. 63 เปิดปาฏิหาริย์สวดมนต์ทางวิชาการทั้งวัน 10-11 ธ.ค. 63 โลตัสหาดใหญ่ 12-13 ธ.ค. 63 อ ** ติดตามการเข้ารับปริญญา ** 10…