Browsing: Uncategorized

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ พระนิสิต และผู้เข้าปฏิบัติ จำนวน ๔๙๙ รูป/คน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามรายการดังนี้ ๑. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑๕,๐๐๐…

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มจร…

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โหลด PDF >> ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/ปฏิทินการศึกษา-เทอม-2-2565.pdf”]

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตนำนิสิตคือ นางสาวยุพา นิยมวนากร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ณ ศาลากลาง ชั้น ๕…

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ๑. นิสิตระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี…

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุ…

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นั้น เพื่อเป็นกระบวนการต่างๆ ตามกฎหมาย ความทราบแล้ว…

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียน การการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการ สอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอน-4-พ.ย.-64.pdf”]