ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

เรียน/เจริญพร ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้เข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (division sign) ๑.)เวลา ๐๙.๐๐ น. อบรมก่อนสอบ (ตามลิงค์ https://meet.google.com/syy-gnnk-zti) ๒.)เวลา ๑๓.๐๐ น. […]

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ เท่านั้น – หากพ้นกำหนดการชำระเงิน นิสิตจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อนได้ – การสอบเป็นแบบระบบออนไลน์ (e-testing) ตามตารางสอบ

พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9-13 ธันวาคม 2563

9-13 ธันวาคม 2563 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 ธ.ค. 63 เปิดปาฏิหาริย์สวดมนต์ทางวิชาการทั้งวัน 10-11 ธ.ค. 63 โลตัสหาดใหญ่ 12-13 ธ.ค. 63 อ ** ติดตามการเข้ารับปริญญา ** 10 ธ.ค. 63 ซ้อมใหญ่ (8.00-18.00 น.) 12 ธ.ค. 63 รับจริง (12.00 […]

บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต