Browsing: แนะแนวการศึกษา

แนะแนวการศึกษา

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นำโดย พระครูนิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แนะแนวให้ความรู้การศึกษา ณ วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และโรงเรียนโกรกพระ

21 กุมภาพันธ์​ 2561 แนะแนว​การศึกษา ทีม 1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดย​ อ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ ประธาน​หลักสูตร​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานและตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทีม 2 โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดย อ.อนงค์นาฏ…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนพยุหะวิทยา และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดยอาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ, นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์),อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ , อ.รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์ และ อ.คณิตพัฒน์ นาคะรัต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม และ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวังหินวิทยา…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, อาจารย์สุกฤษ เขียวพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา  พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต…

แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนสตรีฯ และ โรงเรียนหนองกรด

แนะแนวการศึกษา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 ทีม 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวชาการ , อ.รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์ และ อ.คณิตพัฒน์ นาคะรัต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิต…

1 2