Saturday, June 3

สำนักวิชาการ

พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
พระมหานคร  วชิรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป (พระสอนศีลธรรม)
นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางธนพร  เครือษา
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย
นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนนิสิต)
นายณฐพัชร์  แนมบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์