Friday, June 14

สำนักวิชาการ

พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
พระมหานคร  วชิรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป (พระสอนศีลธรรม)
นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางธนพร  เครือษา
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย
นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนนิสิต)
นายณฐพัชร์  แนมบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์