สำนักวิชาการ

พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
พระมหานคร  วชิรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป (พระสอนศีลธรรม)
นางสาวชนากานต์  สิงห์เรือง
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางธนพร  เครือษา
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย
นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนนิสิต)
นางสาวภัสราพร  หมีแสง
นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)
นายชาคริต  เถื่อนนก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณฐพัชร์  แนมบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจักรี บัวยา
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมพร เกตุกัณฑ์
นักวิชาการการศึกษา