Thursday, September 29

สำนักวิชาการ

พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
พระมหานคร  วชิรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป (พระสอนศีลธรรม)
นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางธนพร  เครือษา
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษา (ห้องสมุด)
นางสาวกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย
นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนนิสิต)
นางสาวภัสราพร  หมีแสง
นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)
นายณฐพัชร์  แนมบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์