ขอเชิญอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัยทุกส่วนงานทั่วประเทศ เข้าอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานผ่านระบบ ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยสามารถ ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่าน QR Code ด้านล่างของบันทึกนี้ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และอบรมผ่านโปรแกรม Zoom รหัสผ่าน 9898248047 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะได้รับใบวุฒิบัตรจากสถาบันภาษา