Month: April 2024

การปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ก่อนออก บริการสังคม รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้นที่ ๑ อาคารเรียนรวม…

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ปว.น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงมิถุนายน 2576 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี