Year: 2024

ประมวลภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ยินดีต้อนรับ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.ศศิธร วิชรปัญญาพงศ์  เป็นประธานกรรมการ ๒. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  เป็นกรรมการ ๓. ผศ.ดร.บุญมี พรรษา  เป็นกรรมการ ๔. ผศ.ดร.ศิราวัฒน์ ชัยวงศ์  เป็นกรรมการ ๕.…

ขอนิมนต์/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ สำนัก และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกชั้นปี ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ…

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๙…

การปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ก่อนออก บริการสังคม รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้นที่ ๑ อาคารเรียนรวม…

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ปว.น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงมิถุนายน 2576 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.