ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของพระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที) โดย พระมหาภัทร์ภูวไนย ภทฺทภูรี (ยิ้มเกิด)

ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของพระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที) โดย พระมหาภัทร์ภูวไนย ภทฺทภูรี (ยิ้มเกิด)
A Study of Role in Human Resources Development of Phra Ratpanyawethi (Rit Rittawethi)

รายละเอียด