ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง)

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  โดย พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง)
THE OPINION OF TEACHERS TOWARDS THE ADMINISTRATION APPLYING GOOD GOVERNANCE OF ADMISTATORS OF SECONDARY SCHOOLS IN BANPHOTPHISAI DISTRICT,NAKHONSAWAN PROVINCE

รายละเอียด