การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปัจจุบัน โดย พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิ์ศรี จนฺทสาโร)

การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปัจจุบัน โดย พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิ์ศรี จนฺทสาโร)
THE APPLICATION OF PROVERBS, AS INDICATED IN MANGALA SUTTA, TO THE CURRENT THAI SOCIETY SITUATION

รายละเอียด