การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นางสาวสุภาพร พรมเถื่อน

การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นางสาวสุภาพร พรมเถื่อน
A STUDY OF THE CONCEPT OF THE PERFECTION ON SELF – DETERMINATION IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURE

รายละเอียด