การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นครสวรรค์ โดย นางสาวสุมาลี สุขอร่าม

การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นครสวรรค์ โดย นางสาวสุมาลี สุขอร่าม
THE APPLICATION OF BUDDHIST ETHICS FOR BUSINESS MANAGEMENT
: A CASE STUDY OF FAIRYLAND DEPARTMENT STORE,NAKHON SAWAN PROVINCE

รายละเอียด