ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย โดย พระอนุวัต สิริจนฺโท (กระสังข์)

0

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย
A Study of Implementation of “Middle Path” in Thai Society
โดย พระอนุวัต สิริจนฺโท (กระสังข์)

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: