Sunday, October 17

ผลงานนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” วันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share.
%d bloggers like this: