ตารางสอน ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ้กที่รายชื่อเพื่อดาวน์โหลด
ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา