ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ