ตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา