สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
– ปริญญาตรี โทร. 081-8526563 , 099-2066055 : สำนักวิชาการ 
– ปริญญาโท – เอก โทร. 083-4883016 , 087-7319199 : บัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดใบสมัครนิสิตใหม่  ปีการศึกษา 2561 

ใบสมัครปริญญาตรี > คลิ้ก
ใบสมัครปริญญาโท > คลิ้ก
ใบสมัครปริญญาเอก > คลิ้ก

สแกน QR Code ด้านล่าง