Monday, December 11

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

CCI24042560

Share.

Comments are closed.