เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑

0

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ทั้งหมด 12 รูป/คน ดังนี้
– พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี
– พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
– พระครูสิริคีรีรักษ์, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
– พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
– พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
– ดร.คชามาต ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
– ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
– ดร.สมบัติ นวลระออง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
– พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
– พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
และผู้สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) 1 ท่าน
– ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และปริญญากิตติมศักดิ์ 1 ท่าน และเข็มเกียรติคุณ 1 ท่าน
– นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
– ดร.นิภา สุพิชญางกูร เข็มเกียรติคุณ
ในนามบุคลากร มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน….

**Credit ภาพถ่ายในพิธี : MCU TV และ กองสื่อสารองค์กร มจร

Share.

About Author

%d bloggers like this: