Tuesday, January 18

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

0

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , ครุศาสตรมหาบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

Share.

%d bloggers like this: