Sunday, July 14

[ดาวน์โหลด] ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

0
[ดาวน์โหลด] ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

**หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรงครับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 (สังคมศึกษา)
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ

 

Share.

Comments are closed.