คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
1. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”
2. ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโสภา อบสิน ดำรงตำแหน่ง “รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์”
3. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”
4. ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน ดำรงตำแหน่ง “รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์”