Thursday, September 29

ให้นิสิตทุกรูป/คนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

001

Share.
%d bloggers like this: