Tuesday, June 28

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร
วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.
%d bloggers like this: