Friday, August 12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055

Share.
%d bloggers like this: