เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)