ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1