Friday, June 14

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

0

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ
…วิทยาเขตนครสวรรค์…
– พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
– พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
– ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
– ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

Share.

Comments are closed.