กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา