Sunday, July 14

มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานความรู้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษา ของทางมหาวิทยาลัย โดยมี
– พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายคุณลักษณะของบัณฑิต อัตลักษณ์และวัฒนธรรม ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี และคณะ บรรยายแนะนำการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนำนิสิตเข้าเรียนรู้การจัดการศึกษาตามฐานการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– กิจกรรมนันทนาการ โดย พระโกวิทย์ จนฺทโก และคณะ
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูรูปทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

 

Share.

Comments are closed.