Sunday, June 23

สัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

0

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี หลังจากนั้นเป็นรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมอาญาไทย ทำไมต้องปฏิรูป” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๔ ท่าน
๑. พ.ต.อ.วิรุฒน์ ศิริสวัสดิบุตร คอลัมนิสต์และผู้เขียนหนังสือ “วิกฤติตำรวจและงานสอบสวนจุดดับกระบวนยุติธรรม”
๒. คุณสมศรี หาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประขาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.)
๓. คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
๔. อาจารย์วิภา เฟื่องฟูดำรงค์ชัย อาจารย์พิเศษด้านอาชญาวิทยาและคุมประพฤติ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฏหมายและเยียวยาจิตใจ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนใหม่

Share.

Comments are closed.