ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการประเมินอาจารย์ออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการประเมินอาจารย์ออนไลน์
โดยผ่านระบบบริการการศึกษา มจร ได้ที่ >> http://regweb.mcu.ac.th